top of page
Light Bulbs

מצגות בנושאי תקינה והמלצות רגולציה

מהנייר אל הפועל, תאורה ידידותית לסביבה בחברות תשתית הגדולות בארץ

ליהי ברקן

הגנת ציוד התאורה שבראש עמוד התאורה מפגיעות מתח-יתר

ד"ר יצחק יזרעאלי

היבטי תאורה בבניה ירוקה, לקראת הפיכת התקן למחייב ב-01/03/2022

אינג' יואל ווייל

בטיחות וגיהות ותאימות אלקטרומגנטית
על פי תקן ישראלי ת"י 20 חלק 1 (2021) מנורות: דרישות כלליות ובדיקות
IEC 60598-1 Luminaire - Part 1: General Requirements and Tests

ד"ר יצחק יזרעאלי

הבהוב אופטי וחשמלי - IEEE-1789

אינג' דוד תורג'מן

פרמטרים קריטיים ביישום תאורת LED

מלכיאל חג'בי

מהפכת התאורה והשלכותיה - תוקף האחריות של גופי התאורה או מה, בעצם, לא מספרים לנו

ד"ר אינה ניסנבאום

bottom of page