top of page

נייר עמדה והבהרה

סוללת הליתיום ידועה ביעילותה החשמלית ביחס לגודלה הפיזי ומחירה הזול יחסית לסוללות אחרות, משך חייה ארוך מסוללות אחרות אך הינה בעלת פוטנציאל פיצוץ באם אינה מופעלת בהתאם לדרישות.

 

על מנת להבטיח שימוש יעיל ובטיחותי של הסוללות ליתיום בתאורת החירום יש להקפיד על ביצוע בדיקות מקיפות והתאמת משטר הטעינה/פריקה של גוף התאורה, לרבות התקנת מנגנוני הגנה מפני התלקחות/פיצוץ.

פורסם נייר עמדה בנושא.

Solar Tower
bottom of page