top of page

פרסום חדש

קוד אקולוגי - תאורה ידידותית לסביבה
 

מדריך למתכנן - שמירה על חשכת הלילה בשטחים הפתוחים
מניעת ומזעור זיהום אור בתכנון תשתיות

המדריך הוא חלק מקוד אקולוגי – תאורה ידידותית לסביבה. מסמך המשותף למשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים.

תאורת חוץ במתקנים שבשטחים פתוחים, היא חלק מהאמצעים שנוקטים בם לצורך ביטחון ובטיחות התפעול של המתקן בשעות החשכה. ההנחיות שבמדריך מפרטות תהליך תכנוני מיטבי של התשתיות שמטרתו מזעור הפגיעה בנוף ומזעור זיהום האור שבסביבת המתקן.

המדריך נועד לשרת גם את האדריכלים, את מתכנני הערים, יועצי הסביבה, ואת האקולוגים העוסקים בתחום. הוא נותן בידיהם כלים הנדסיים שעניינם תאורת חוץ והשפעותיה על הצומח והחי שבסביבת המתקן.

 

המשרד להגנת הסביבה אמון בישראל  על חוק הקרינה במטרה  לשמירה על הסביבה ועל בריאות הציבור.  המשרד פועל  באמצעות קידום חוקים, תקנות ותקנים ופיקוח על יישומם ואכיפתם.לאחרונה פירסם המשרד שני מסמכים: האחד,  נייר עמדה  בנושא הקרינה  בתחום הנראה; והשני, התיחסות מפורטת לתאורה פולשנית.

Galaxy
bottom of page