top of page
Contract Signature

תקינה ורגולציה

מגוון תקנים ומסמכי רגולציה קיימים בארץ ובעולם בתחום המאור. 

בעמוד זה תוכלו למצוא תקנות, מפרטים וניירות עמדה המתייחסים לתקינה בתחום המאור ובנושא תאורה המבוססת טכנולוגיית לד ועוד.

תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (חלק ג'-בטיחות אש בבניינים), התש״ף– 2008, תאורת חירוום-סימן ט"ז

המפרט הבינמשרדי הכללי לעבודות בניה

מפרט כללי למתקני חשמל, פרק 08

​תאורה פולשנית, תאורה מלאכותית ומה עושות אנטנות של פנסי תאורת רחוב, המשרד להגנת הסביבה.

תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (בטיחות המשתמש), התש״ף–2019,
תכנון עלפי תקנים, סעיף 15

ת"י 12464 חלק 1 אור ותאורה - תאורה למקומות עבודה: מקומות עבודה בתוך מבנים

ת"י 12464 חלק 2 אור ותאורה - תאורה למקומות עבודה: מקומות עבודה מחוץ למבנים

bottom of page