top of page

עדכון המפרט הכללי

פורסמה מהדורת אלול תשפ”ב – ספטמבר 2022 של פרק 08 למתקני חשמל – אופני המדידה ותכולת המחירים במפרט הכללי לעבודות בנייה (הספר הכחול) שבהוצאת הוועדה בין משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה ולמחשובם.

לתשומת ליבכם, פרק 08– גופי תאורה (מנורות) ואבזריהם לתאורת פנים וחוץ, מעודכן על פי התקינה הבין לאומית ומפרט את תעודות הבדיקה הנדרשות לצורך אישור של גופי התאורה.

מעתה נדרשות תעודות של מעבדות מוסמכות ארגון ILAC ISO17025  ולאו דווקא מעבדות מאושרות בישראל בלבד. תעודות המתייחסות לבטיחות חשמלית ופוטוביולוגית, תאימות אלקטרומגנטית, אורך חיים מזערי, התאמה למקום ההתקנה וטמפרטורת הסביבה, פוטומטרייה של גוף התאורה ועוד.

בנוסף, מהדורה זו גם מחדדת את כללי הזהירות המונעת הנסמכים על המלצות משרד להגנת הסביבה, המשרד הממונה על יישום חוק הקרינה בארץ. ההמלצות מפרטות את הדרישות מהספקטרום האורי המומלץ והתכולה של הקרינה קצרת הגל (התחום הכחול של הספקטרום).

A pen on a pile of documents
bottom of page